Podstata vedeckého projektu spočíva v empirickom a experimentálnom overovaní vplyvu inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy. V zahraničí niekoľko rokov etablovaná a uznávaná stratégia vyučovania a učenia sa, ktorá integruje zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou, sa začína aplikovať aj v našich podmienkach. Sledovanie jej vplyvu na študentov a študentky je však len v začiatkoch. Zámerom projektu je využiť interdisciplinárny, komplexný a holistický prístup založený na dôkladnej syntéze súčasného stavu poznania a kombinácii kvantitatívnej a kvalitatívnej metodológie a vytvoriť teoretickú platformu pre rozvoj ďalšieho bádania v tejto oblasti. 

Doba riešenia: 2017 – 2019

Vedúca projektu: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. 

Riešiteľky projektu: doc. PhDr. Zlatica Vašašová, PhD., PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., Mgr. Jana Šolcová, PhD., PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD., PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., Mgr. Anna Kniezová

 

Zborník Vzdelávame pre budúcnosť

Monografia Service learning ako stratégia angažovanej univerzity