Service learning je spôsob vzdelávania (sa), v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom vytvorenej aktivity. Service learningovou aktivitou sa reaguje na potreby vzdelávania (školy), praxe (organizácie) a sebarozvoja (študentov a študentiek). 

Service learning je v odbornej literatúre často definovaný aj spojením „community-based learning“ alebo pedagogický prístup, ktorý kombinuje ciele služby komunite so vzdelávacími príležitosťami ponúkanými zapojeným študentom a študentkám. (Heffernan, 2001). Inšpirovaný progresívnym hnutím v oblasti pedagogiky vedený Johnom Deweyom (1910) je service learning všeobecne popisovaný ako jeden zo spôsobov experimentálneho učenia, ktorý obsahuje vyvážené zameranie na službu poskytovanú komunite a učenie, ktoré pri tejto službe prebieha (Furco, 2011).

Bez ohľadu na počet definícií service learningu bolo v odbornej literatúre identifikovaných niekoľko kľúčových zložiek.

  1. Je to vopred naplánovaná a organizovaná skúsenosť študentov a študentiek získaná prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity. Service learning podporuje zmenu tradičného asistenčného modelu (služba pre komunitu) na horizontálny model solidarity (služba pre komunitu).
  2. Service learning je založený na aktívnom zapojení študentov a študentiek do všetkých fáz realizácie, od plánovania až po hodnotenie. Študenti  a študentky by mali cítiť zodpovednosť za projekt, ktorý realizujú, a pôsobiť ako lídri, nielen ako ich realizátori či vykonávatelia.
  3. Service learning je zámerne integrovaný do akademických osnov alebo do kontextu výskumu. Existuje jasná súvislosť služieb s cieľmi a obsahom vzdelávania.
  4. Poskytuje priebežné sekvencie, ktoré umožňujú študentom a študentkám reflektovať service learningovú skúsenosť. Reflexia v service learningu sa vníma ako proces budovania pochopenia, ktorý podporuje dôkladné porozumenie vzťahov a prepojení medzi skúsenosťami a konceptmi service learningu.
  5. Zameriava sa na rozvoj občianskej zodpovednosti študentov a študentiek. Od uplatnenia tejto stratégie v procese vzdelávania očakávame nielen rozvoj profesionálnych kompetencií, ale aj zmeny v „občianskych charakteristikách“ študentov a študentiek, ktoré určujú zapojenie nielen počas, ale aj po ukončení realizácie service learningových projektov zameraných na vzdelávanie v službách (Albanesi, Culcasi, Zunszain, 2020).

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú  službu v komunite so vzdelávaním reflexiou.

obrazok.png