Zámerom projektu SLIDE je prepojiť service learning s rozvojom digitálnych kompetencií s cieľom podporiť inklúziu a rozmanitosť. SLIDE prepája študentov a akademikov zo širokej škály európskych univerzít, aby čerpali z existujúcich postupov, zdieľali poznatky a rozvíjali najlepšie postupy v komunite a s komunitou, pričom sa všetci stanú zdrojmi výučby, riešiteľmi problémov a partnermi.

Ciele projektu:

  1. Spoločne chápať a podporovať service learning (SL) ako pedagogický prístup, ktorý podporuje inklúziu a diverzitu, ako aj digitálne posilnenie tých, ktorí najviac zaostávajú, zakotvenie a rozvoj občianskej angažovanosti medzi študentmi a študentkami vysokých škôl, učiteľmi a širšou verejnosťou a komunitou v Európe;
  2. Vybaviť študentov a študentky digitálnymi schopnosťami a zručnosťami potrebnými na používanie technológie kreatívnymi, kritickými, kompetentnými a inkluzívnymi spôsobmi (s osobitnou pozornosťou venovanou riešeniu rozdielov vo vzťahu k prístupu a využívaniu digitálnych vzdelávacích zdrojov ľuďmi s obmedzenými príležitosťami) prostredníctvom SL aktivít, ktoré riešia ľudské, sociálne a environmentálne potreby z pohľadu sociálnej spravodlivosti;
  3. Zvýšiť kapacitu a pripravenosť vysokoškolských učiteľov zvládnuť efektívny posun smerom k digitálnemu vzdelávaniu, podporiť zmysluplné a inkluzívne využívanie digitálnych technológií na vyučovanie, učenie, hodnotenie a zapojenie, ako aj rozvoj digitálnej pedagogiky a odborných znalostí v oblasti vzdelávania. využívanie digitálnych nástrojov pre učiteľov vrátane dostupných a pomocných technológií a vytváranie a inovatívne využívanie obsahu digitálneho vzdelávania;
  4. Uľahčiť výmenu, tok, šírenie a spoluvytváranie vedomostí o SL a posilňovaní digitálnych zručností v Európe, upevniť inštitucionálne a národné záväzky a umožniť kultúru propagácie a verejnej artikulácie partnerstva medzi univerzitami a komunitou prostredníctvom service learningu.

Trvanie projektu: 1.11.2021 – 1.11.2024

Koordinátorka za UMB: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. (PF UMB)

Riešiteľky: 

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. (PF UMB)
Mgr. Jana Šolcová, PhD. (PF UMB)
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. (EF UMB)
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. (EF UMB)
Ing. Radka Marčeková, PhD. (EF UMB)
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD (EF UMB)
Mgr. Ivana Šimočková, PhD. (EF UMB)
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. (FF UMB) 

Web stránka projektu: https://slide-erasmus.eu 

ERASMUS PLUS LOGO