Na Univerzite Mateja Bela sa service learning aplikuje už od akademického roka 2005/2006 a možno konštatovať, že UMB je lídrom v tejto oblasti v strednej a východnej Európe. Od roku 2013 došlo vďaka projektu „Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na UMB“, podporeného zo štrukturálnych fondov, ku kvalitatívnemu a kvantitatívnemu rozvoju tejto stratégie na UMB. Univerzita Mateja Bela vstúpila v roku 2016 do podporného programu organizácie Clayss pre rozvoj service learningu na univerzitách. V rámci neho absolvovalo viac ako 30 učiteľov a učiteliek univerzity vzdelávanie zamerané na zavádzanie service learningu do praxe. Zároveň bola na UMB vytvorená platforma na výmenu informácií a skúseností.

Od roku tohto obdobia boli učitelia a učiteľky na UMB riešiteľmi a riešiteľkami viacerých národných a medzinárodných výskumných i vzdelávacích a rozvojových  projektov v téme service learning. Viac informácií o nich si môžete prečítať v samostatných sekciách. 

UMB chápe service learning ako kľúčovú cestu napĺňania svojho tretieho poslania. Prvý krát bol cieľ angažovať sa v rozvoji komunít a regiónu pri riešení miestnych a celospoločenských problémov a aktívne prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti začlenený do aktualizovaného dlhodobého zámeru UMB v roku 2017. K tomuto cieľu bolo zároveň definovaných každý rok niekoľko úloh na úrovni univerzity súvisiacich s rozvojom stretégie service learning. 

Stratégii service learning je venovaná pozornosť aj vo Vnútornom systéme zabezpečovania kvality, kde sa píše: "Univerzita Mateja Bela v súlade so svojim Dlhodobým zámerom UMB reaguje na meniace sa očakávania a požiadavky spoločnosti. UMB vníma prepojenie svojich troch pilierov, ktorými sú vzdelávanie, výskum a tretie poslanie univerzít. V súlade s tretím poslaním sa angažuje v rozvoji komunít a regiónu, pri riešení miestnych a celospoločenských problémov a aktívne prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti najmä využívaním stratégie Service learning, ktorej podstatou je zmysluplné prepojenie vzdelávacích cieľov s prácou s komunitou, teda učenie sa prostredníctvom služby v komunite."

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sú v rôznych študijných programoch aplikované tieto modely service learningu (podľa Jacoby 1996):

  • kurz, v ktorom je service learning možnosťou;
  • service learning ako alternatíva ku klasickému kurzu;
  • výskum uskutočňovaný v komunite;
  • kurz service learningu.
  • prax formou service learningu.

obrazok2.png