slusik04

Ciele projektu

Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia rozšírením a posilnením sociálnych a občianskych kompetencií, zlepšením porozumenia a formovaním životných hodnôt u študentov a študentiek stredných škôl. V rámci projektu sa vytvorí model založený na stratégii service learning pre stredné školy. Model bude založený na metodike neformálneho vzdelávanie a bude  oboznamovať deti školského veku s témami súvisiacimi s dobrovoľníctvom a jeho prínosmi. Aktívna účasť v tomto modeli umožní mladej generácii identifikovať, porozumieť a hľadať riešenia výziev v ich komunitách.

Projekt spája 7 partnerov z 5 členských štátov EÚ. Táto téma bola vybraná na základe skúseností zapojených partnerských organizácií, ktoré - pôsobením v sektoroch formálneho a neformálneho vzdelávania  - zistili medzi absolventmi škôl nedostatok sociálnych a občianskych kompetencií a následné obmedzenie ich schopností spoločensky sa angažovať.

Projekt pomôže pomôže spojiť mimovládne organizácie, sektor občianskej spoločnosti a vzdelávací sektor s cieľom lepšie rozvíjať občianske kompetencie u detí školského veku. 

Číslo projektu: 621448-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Trvanie projektu: december 2020 – november 2022

Partneri projektu:

Web stránka projektu: https://www.slusik.eu/

ERASMUS PLUS LOGO