Ciele projektu

Projekt sa zameriava na podporu online service learningu ako inovatívnej pedagogickej metódy aplikovanej vo vysokoškolskom vzdelávaní. Pandemická situácia spôsobená ochorením COVID-19 znemožnila realizáciu service learningových projektov aktivít  v prezenčnej forme a vyžiadala si prechod do online priestoru. Dištančné vzdelávanie zdôraznilo potrebu a) využívania inovatívnejších vzdelávacích stratégií zo strany učiteľov a učiteliek vysokých škôl (aby sa ich vyučovanie stalo viac pútavým, efektívnym a inkluzívnym); b) zvýšenia úsilí organizácií v komunite pri podpore ľudí s nedostatkom príležitostí; c)  aby študenti a študentky zažili aj napriek pandémii učenie spojené s angažovaním v komunite, ktoré prekonáva geografické, fyzické a iné prekážky.

Cieľom projektu je zvýšiť sociálnu zodpovednosť vysokých škôl prostredníctvom podpory využívania nástrojov e-service-learningu ako spôsobu rozvoja tvrdých a mäkkých zručností študentov, čo bude mať pozitívny vplyv na komunitu, širšiu spoločnosť a viac posilní rozvíjanie tretieho poslania univerzít.

Trvanie projektu: 1.11. 2021 - 30.11. 2024

Koordinátorka projektu za UMB: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD za UMB

Spoluriešiteľky:

  • prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. (PF UMB)
  • Mgr. Anna Slatinská, PhD. (FF UMB)
  • doc. PhDr. Jana Javorčíková, PhD. (FF UMB)
  • Ing. Petra Strnádová, PhD. (EF UMB)
  • Mgr. Barbora Vinczeová, PhD. (FF UMB)
  • doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. 

Web stránka projektu: https://e-sl4eu.us.edu.pl/en/the-project/