Od roku 2013 zohral v kvalitatívnom a kvantitatívnom rozvoji service learningu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici úlohu projekt „Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici“ podporený zo zdrojov Európskej únie. V tom istom roku bolo v rámci projektu Mládež v akcii (Youth in Action) realizované medzinárodné školenie service learningu koordinované regionálnym Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Školenia sa zúčastnili dve pedagogičky z Univerzity Mateja Bela, ktorí neskôr školili 8 svojich kolegov a kolegýň. Tím desiatich pedagógov a pedagogičiek z rôznych katedier od roku 2013 realizuje service learning na Univerzite Mateja Bela.

Stratégia service learningu nie je zameraná iba na proces učenia, ale aj proces učenia sa, preto sa service learning na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici definuje ako aktívna stratégia učenia a učenia sa založená na službe v prospech iných s cieľom formovania občianskej zodpovednosti a rozvoja profesijných a kľúčových kompetencií. Pri service learningu sa zdôrazňuje, že ide o prienik potrieb študenta/študentky, komunity a organizácie (školy). Pri takomto chápaní je zrejmé, že samotnej realizácii nevyhnutne predchádza definovanie potreby študenta/študentky, potreby komunity a potreby organizácie a až následne sa vytvára/hľadá aktivita, ktorou možno všetky zistené potreby naplniť.

V zhode s týmto chápaním stratégie service learningu sa v máji 2013 realizoval medzi študentami a študentkami UMB v Banskej Bystrici dotazníkový prieskum, ktorého cieľom bolo identifikovať potreby a preferencie študentov vo vzťahu k zavedeniu service learningu do ich vzdelávania. Prieskumu sa zúčastnilo 316 respondentov a respondentiek, pričom 84 % vyjadrilo záujem zapojiť sa do service learningových aktivít, pokiaľ by boli súčasťou vysokoškolského štúdia, a to bez ohľadu na to, či by išlo o aktivitu realizovanú v rámci existujúceho predmetu alebo o samostatný predmet. Tento záujem bol nevyhnutným predpokladom pre ďalšie možnosti zavádzania tejto stratégie do edukácie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Druhá časť otázok sa zameriavala na identifikáciu potrieb študentov a študentiek. Od nich sa odvíjalo zisťovanie činností, ktorých vykonávanie by preferovali, oblastí, v ktorých by mali záujem realizovať sa, ale aj formy ich realizácie. Najpreferovanejšími aktivitami, do ktorých by sa študenti a študentky chceli zapojiť v rámci service learningu, boli organizovanie alebo pomoc pri realizácii aktivity alebo podujatia, organizácia a koordinácia voľnočasových aktivít. Na základe vyhodnotenia potrieb študentov a študentiek aplikujeme od akademického roka 2013/2014 metódu service learningu v rámci dvoch voliteľných dvojsemestrálnych kurzov Service learning 1 a Service learning 2 pod vedením tímu pedagógov. Do roku 2019 tento dvojsemestrálny kurz absolvovalo viac ako 200 študentov a študentiek.

 Na základe skúseností nadobudnutých počas kurzu tím pedagógov publikoval vysokoškolskú učebnicu o service learningu: Brozmanová Gregorová et al., 2014 a taktiež bola založená webstránka o service-learningu realizovanom na UMB v Banskej Bystrici www.servicelearning.umb.sk.