Univerzita Mateja Bela je od septembra 2017 koordinátorom medzinárodného projektu „Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní – podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov a študentiek“.  Projekt je financovaný z prostriedkov programu  Európskej únie Erasmus+ a realizuje sa od 1.9.2017 do 31.5.2020.

Projekt vychádza z aktuálnych úvah univerzít o ich úlohách v súčasnej spoločnosti a vzťahoch medzi ich zložkami, inštitúciami a komunitou. Hlavným cieľom projektu je posilniť kapacity vysokoškolských inštitúcií v napĺňaní ich tretieho poslania a zvyšovať občiansku angažovanosť študentov a študentiek prostredníctvom implementácie inovatívnej stratégie service learning v regióne strednej a východnej Európy. Úloha vysokoškolských inštitúcií v rozvoji komunít a regiónov, pri riešení miestnych a celospoločenských problémov a ich aktívne prispievanie k rozvoju občianskej spoločnosti je čoraz viac akcentovanou a potrebnou. Zaujať túto rolu a podporovať k občianskej angažovanosti a sociálnej zodpovednosti zamestnanectvo a študentstvo však nie je pre „tradičné“ vysokoškolské inštitúcie ako centrá vedy, výskumu a vzdelávania jednoduché. Mnohé z nich stále nie sú otvorené spolupráci s verejnými a mimovládnymi organizáciami v regióne, v ktorom pôsobia, a nemajú dostatočne rozvinuté kapacity pre zapájanie sa do riešenia lokálnych, regionálnych či národných výziev a problémov.

Projekt stavia na skúsenostiach a expertíze partnerov zo 6 krajín EU (Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Chorvátsko, Nemecko a Rakúsko a dvoch krajín mimo EÚ (Argentína a Bosna a Herzegovina) v oblasti implementácie stratégie service learning. Kľúčové aktivity projektu spočívajú v tvorbe, testovaní a  šírení inovatívnych výstupov (tréningu pre učiteľov a príručky pre trénerov, manuálu pre učiteľov a súboru príkladov dobrej praxe), ktoré bude možné využívať počas realizácie projektu, ale aj po jeho ukončení na rozvoj a šírenie stratégie service learning v prostredí vysokoškolských inštitúcií aj mimo neho, podporu sociálne roly univerzít a zvyšovanie občianskej angažovanosti študentov a študentiek.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.slihe.eu 

 

Hlavné výstupy projekt SLIHE využiteľné pre rozvoj service learningu: 

Tréning pre vysokoškolských učiteľov a učiteľky o stratégii service learning

Service learning pre vysokoškolských učiteľov a učiteľky

Odporúčania pre propagáciu a posilnenie service learningu v európskom kontexte vysokýchškôl a príklady dobrej praxe