10 rokov service learningu na UMB a na Slovensku
Dňa 16. februára 2024 sa uskutočnil v 365 Labbe v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.

Dňa 16. februára 2024 sa uskutočnil v 365 Labbe v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní, na ktorom sme spoločne s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a ďalšími partnermi oslávili 10 rokov rozvoja service learningu na našej univerzite a na Slovensku.

 

Service learning sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici rozvíja od roku 2005, ale od roku 2013 datujeme jeho kvantitatívny a kvalitatívny rozvoj. Zo toto obdobie sa bolo naše učiteľstvo a študentstvo zapojené do spolupráce s partnermi v komunite v rámci viac ako 150 projektoch. Od jednorazových spoluprác sme sa posunuli k udržateľným a recipročným partnerstvám. Po období budovania našich kapacít sme začali vzdelávať pedagógov a pedagogičky na iných univerzitách a na ostatných stupňoch vzdelávania. Stáli sme pri zrode Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorú v roku 2018 podpísala ministerka školstva a programu Angažovaná škola,  v rámci ktorého sú každoročne oceňované service learningové projekty realizované v rámci materských, základných a stredných škôl. Téma service learningu bola predmetom riešenia 3 domácich a 7 medzinárodných projektov, ktoré sa venovali vzdelávaniu, tvorbe materiálov k implementácii tejto stratégie a výskumu jej dopadov. Service learningu je venovaných viac ako 50 vedeckých a odborných výstupov z dielne našej univerzity. V rámci service learningu sme nadviazali spoluprácu s partnermi zo 17 krajín.  Sme súčasťou Európskej siete pre rozvoj service learningu vo vysokoškolskom vzdelávaní (EASLHE) a prestížnej Talloires Network of Enagaged Universities. Zorganizovali sme niekoľko konferencií, odborných seminárov, workshopov a okrúhlych stolov.

 

Prvý krát bol cieľ angažovať sa v rozvoji komunít a regiónu pri riešení miestnych a celospoločenských problémov a aktívne prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti začlenený do aktualizovaného dlhodobého zámeru UMB v roku 2017. K tomuto cieľu bolo zároveň definovaných každý rok niekoľko úloh na úrovni univerzity súvisiacich s rozvojom stratégie service learning.  Stratégii service learning je venovaná pozornosť aj vo Vnútornom systéme zabezpečovania kvality, kde sa píše: "Univerzita Mateja Bela v súlade so svojim Dlhodobým zámerom UMB reaguje na meniace sa očakávania a požiadavky spoločnosti. UMB vníma prepojenie svojich troch pilierov, ktorými sú vzdelávanie, výskum a tretie poslanie univerzít. V súlade s tretím poslaním sa angažuje v rozvoji komunít a regiónu, pri riešení miestnych a celospoločenských problémov a aktívne prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti najmä využívaním stratégie Service learning, ktorej podstatou je zmysluplné prepojenie vzdelávacích cieľov s prácou s komunitou, teda učenie sa prostredníctvom služby v komunite."  

 

Doposiaľ bol service learning, ale aj koncept občianskej angažovanosti riešený na UMB najmä ako „bottom-up“ koncept. Veríme, že service learning bude v budúcom období jednou z ciest podpory občianskej angažovanosti na našej univerzite a že sa začne etapa jeho rozvoja „top-down“ a začleníme sa tak medzi moderné univerzity, kde je téma občianskej angažovanosti integrálnou súčasťou stratégie univerzity a práce jej učiteľstva a študentstva.

Podujatie bolo organizované  v rámci Erasmus+ projektov SLIPS, e-SL4EU a  SLIDE.

 

Posledné články

13.05.
2024

Tradičná prezentácia service learningových projektov.
30.04.
2024

Počas celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca sme prezentovali aj výsledky našich projektov.
10.04.
2024

Partnerstvo je v service learningu kľúčovou zložkou.