Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií Vás pozýva na januárový kurz Service-learning vo vysokoškolskom vzdelávaní

Chcete vedieť?

 • Čo je to service-learning a ako si naplánovať kurz s využitím tejto stratégie?
 • Aké sú prínosy tejto stratégie výučby a učenia sa a aké sú kontexty jeho rozvoja na Slovensku v zahraničí?
 • Ako spojiť vo vašom predmete teóriu s aktivitami v prospech riešenia reálnych problémov a výziev v spoločnosti?
 • Ako urobiť zo zážitku vzdelávaciu skúsenosť?
 • Ako si nastaviť hodnotenie v predmete, ktorý využíva vzdelávanie cez službu v komunite?
 • Aké sú možnosti realizácie komunitných projektov online?

 

 

Na Univerzite Mateja Bela prispieva service learning k naplneniu tretieho poslania a stratégie univerzity a viacerých štandardov akreditácie študijných programov, napríklad: zaručuje prístup k transverzálnym kompetenciám či prenositeľným spôsobilostiam, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach a umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy. UMB sa venuje aj výskumnému overovaniu prínosov tejto stratégie pre viaceré zúčastnené strany.

 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa venuje rozvoju stratégie service learning už niekoľko rokov primárne na nižších stupňoch vzdelávania. V spolupráci so samosprávami pomáha implementovať toto v komunite ukotvené učenie do formálneho vzdelávania, prepájať tak kurikulum s aktivitami v komunite, rozvíjať u žiakov a žiačok kompetencie, angažovanosť a záujem o ich okolie.

 

V rámci kurzu si účastníci a účastníčky vytvoria plán implementácie service learningu vo svojom predmete.

 

Kurz bude realizovaný v kombinácií prezenčných a online stretnutí.

 

Termíny tvoriace jeden kurz (nutné absolvovať všetky stretnutia):

17.1.2023 od 9:00 do 17:00 prezenčne v Banskej Bystrici

18.1.2023 od 9:00 do 17:00 prezenčne v Banskej Bystrici

24.1.2023 od 13:00 do 15:30 online

31.1.2023 od 13:00 do 15:30 online

 

Kurzom Vás budú sprevádzať lektorky z PF UMB

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. (Katedra sociálnej práce PF UMB)

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. (Katedra psychológie PF UMB)

Doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. (Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB)

Doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. (Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB)

Mgr. Jana Šolcová, PhD. (Katedra sociálnej práce PF UMB)  

 

 

Prihlasovanie na kurz cez tento formulár je možné do 10.1.2023.

 

Cieľ kurzu

Zoznámiť sa so service learningom a možnosťami jeho rozvíjania v univerzitnom prostredí.

 

Cieľová skupina kurzu

Vysokoškolskí učitelia  a učiteľky otvorené novým metódam vyučovania. Špecializácia ani dĺžka praxe nie sú rozhodujúce.

 

Kompetencie, ktoré budú získané počas kurzu:

Absolvent/absolventka školenia:

 • chápe stratégiu service learning ako jednu zo stratégií napĺňania tretieho poslania univerzity;
 • je schopný rozpoznať potenciálny prínos service learningu vo vzdelávaní pre študentov, učiteľov univerzity a komunity a jeho prínosy pre všetky zainteresované strany;
 • dokáže vysvetliť service learning ako stratégiu vyučovania ukotvenú v komunite;
 • dokáže vysvetliť kľúčové charakteristiky a princípy service learningu a chápe koncepty spojené s participáciou študentov a študentiek, so zapojením komunity a prepojenie s učebnými osnovami;
 • dokáže rozlišovať medzi dobrovoľníctvom, odbornou praxou a service learningom;
 • dokáže identifikovať kroky potrebné na realizáciu service learningových projektov, ktoré sa vzťahujú na službu komunite a na proces vyučovania, ako aj ako sa tieto dva aspekty vzájomne prelínajú;
 • pozná rôzne možnosti/modely realizácie service learningových projektov;
 • dokáže zrealizovať kritickú reflexiu skúseností získaných počas realizácie service learningu v praxi;
 • dokáže vytvoriť plán implementácie service learningových projektov v rámci vlastného predmetu/predmetov a je pripravený na jeho implementáciu v praxi.

 

Kritéria pre účasť na školení

Každý vysokoškolský učiteľ/učiteľka s akoukoľvek skúsenosťou.

 

Metódy, nástroje

Počas školenia bude využívaný participatívny a interaktívny prístup (kombinácia teórie a zážitkového učenia prispôsobeného zásadám učenia dospelých). Týmto prístupom sa má zaistiť, aby všetci účastníci a účastníčky mali pocit bezpečného pracovného prostredia, mali motiváciu, prejavili aktívnu účasť a zažili transparentnosť vo všetkých ohľadoch. Počas tréningu sa používajú rôzne techniky a metódy vrátane krátkych a jasných prezentácií, rôznych skupinových a individuálnych techník a metód, rôznych simulácií – hranie rolí či práce na prípadových štúdiách. Školenie má neustále podnecovať vzájomnú komunikáciu medzi lektorami a účastníkmi s cieľom výmeny skúseností a rád.

 

 

Systém hodnotenia školenia

Po školení účastníci vytvoria na základe zadania plán, ako implementovať service learning vo svojom vlastnom univerzitnom kurze/predmete. Do 4 týždňov od skončenia kurze musia tento plán predložiť na stretnutí s lektorkou.

 

Cena: 75€ (poplatok bude hradený zálohovu faktúrou)

V cene je školiaci materiál a občerstvenie.

 

Kontaktné osoby:

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0907 130 817

Mgr. Daniela Ivanová, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0945 445 995

Posledné články

16.02.
2024

16. februára 2024 sa uskutoční v Banskej Bystrici medzinárodné podujatie na tému Miesto service learningu vo vzdelávaní.
11.02.
2024

Predmet prebieha online v anglickom jazyku. Môžete sa učiť vlastným tempom, lebo všetky aktivity sú v moodli a sú k nim sú poskytované online konzultácie.
17.10.
2023

Service learning tím z UMB na konferencii Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny
17.09.
2023

Pozývame Vás na online diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2023 v čase od 15,00 do 18,00 hod. Realizuje sa v anglickom jazyku.